10 Contoh Sesorah / Pidato Bahasa Jawa (Perpisahan, Pendidikan, Hari Nasional)

contoh sesorah

Sesorah adalah nama lain dari pidato dengan bahasa Jawa. Sesorah biasanya terdapat dalam pelajaran bahasa Jawa SD hingga SMP dan menjadi salah satu materi pelajaran penting untuk menjaga budaya serta karakteristik khas Jawa.

Sesorah memiliki banyak kegunaan, misalnya berpidato dalam acara sekolah, lomba pidato bahasa jawa, pidato di lingkungan masyarakat dengan bahasa jawa, dan sebagainya. Topik dalam sesorah juga beragam, ada pendidikan, perpisahan, ulang tahun, pengalaman pribadi, budi pekerti, hingga hari-hari besar nasional.

Membuat seseorang mungkin terkesan agak sulit, terlebih dalam pemilihan kata bahasa Jawa yang begitu luas. Karena itu, Anda bisa mencontoh sesorah / pidato bahasa Jawa yang telah ada dan mengubahnya sedikit pada poin-poin tertentu, nah berikut ini adalah contoh sesorah singkat berdasarkan topik tertentu.


Contoh Pidato Bahasa Jawa Perpisahan


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati, bapak kepala sekolah.

Ingkang kawulo hormati ugi, bapak lan ibu guru.

Ingkang kawulo haromati ugi sedoyo jajaran pegawai sekolah.

Lan ingkang kawulo tresnani, rencang-rencang sedanten.

Monggo kito panjataken syukur dateng Gusti Allah ingkang Maha Agung.

Awit ing wekdal menika kito taksih diparingi pinaringan sehat, sahinggo ing dalem punika kita saged makempal teng majelis perpisahan menika.

Shalawat soho salam mugi tansah katur, konjuk dhumateng ngarsanipun Nabi Muhammad Saw. Mugi-mugi kito sedoyo pikantuk safa’atipun Nabi Muhammad Saw mbenjang wonten ing yaumil kiyamah. Aamiin.

Selajengipun, kula minangkani wakil saking kelas 6 nyuwun agungin panuwun tanpo umpami kagem bapak lan ibu guru sedaya.

Katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan konco-konco saengga kula lan konco-konco saged ngrampungaken kewajiban wonten ing pawitan menika.

Kula kaliyan konco-konco naming saged memuji, supados sedaya amal lan kesaenan bapak lan ibu guru pikantuk piwales saking gusti allah ingkang maha kuasa. Saha tansah pinaringan kasarasan kawilujengan lan ketentreman sehinggo saged nggulawentah dhateng adhik-adhik sedaya. Boten kasupen kulo kalian konco-koncoku kula nyuwun pangapunten. Mbok bilih kulo lan konco-konco damel bapak ibu guru duka lan kuciwa.

Dumateng bapak utawi ibu guru serta adik-adik sedaya, sapisan malih kula ndedonga kagem gusti mugi-mugi panjenengan sedoyo pinaringan rahmat saha barokahing gusti allah.

Meniko cekap semanten ingkang saget kula aturaken menawi kathah kalepatan kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Source : mataraman.pikiran-rakyat.com


Contoh Sesorah / Pidato Bahasa Jawa Hari Kartini


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak Kepala sekolah ingkang kinurmatan

Bapak, Ibu Guru ingkang satuhu luhuring budi.

Para kanca, siswa-siswi ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin sami ngaturaken syukur dhu-mateng GustiMahakwasa ingkang kepareng paring rahmat lan hidayahipun. Kita sadaya taksihsaged kempal manunggal kanthi tentrem, bagas, waras, kebak ing kabagyansalebetipun pahargyan pengetan dinten Kartini samang-ke punika.

Pangetan dinten Kartini wigatos sanget tumrap kula panjenengan sadaya.R.A. Kartini pindhanipun sekar ingkang tansah mbabar angambar ganda arum ing bangsa Indonesia. Panjenenganipun punika pangarsa tumrap wanita ingkangkaryanipun mligi kangge majengipun wanita wiwit duk rikala bangsa Indonesiataksih dipuncengkerem dening bangsa penjajah.

Labuh lebetipun R.A. Kartini saestu luhur sanget tumrap kaum wanita.Langkung-langkung ing wekdal sapunika ingkang taksih kedah meres penggalihkangge majengipun bangsa. Panyengkuyungipun para wanita boten sageddipunremehaken, malah kepara langkung bobotipun tumrap pembangunanmajengipun bangsa punika.

Pancen sampun dipundokrataken para wanita saha limrah nggadahi raosingkang kalangkung alus. Sanadyan makaten geget ing manah tansah makantar pindha waja ngudi kautaman. Sadaya punika inggih awit saking pangaribawanipunlelabetanipun Ibu Kartini ingkang sampun tumanem ngrembaka ing mahanipunwanita Indonesia.

Sampun cetha ing panggesangipun bangsa kathah wanita ingkang sagedkiprah kadi dene para priya ing babagan warna-warni. Ingkang makaten punikasaestu saged damel mongkoging manah.

Kanti makaten punika sumangga kadang-kadang putri sami sagednglajengaken gegayuhan tuwin lelabetanipun Ibu Kartini ingkang luhur punika.Ingkang boten kenging dipunlirwakaken inggih punika tansah ngudi jatidhirinipun putri Indonesia. Putri Indonesia ingkang prasaja, mrantasi sadhengah karya.

Semanten saha makaten atur kula. Mugi sami kepareng maringi pangapuntentumrap sadaya kekirangan lan kelepatan kula.

Wassalamualaikum wr.wb


Contoh Sesorah / Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah Dasar Sukoharjo

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas 1 dumugi 6 Sekolah Dasar Sukoharjo

Lan rencang-rencang, siswa/siswi Sekolah Dasar Sukoharjo ingkang kula tresnani

Mboten wonten ucapan luwih agung, tinimbang puji syukur dumateng gusti Allah SWT ingkang sampun maringi nikmat lan karunia iman lan kesehatan Sholawat lan salam ugi katuraken dumateng junjungan kito, Nabi Muhammad SAW ingkang sampun maringi petunjuk dumateng kita sedoyo.

Ing papan menika, kawulo dipun utus dateng rencang-rencang sedanten supados nyampeaken sesorah bab pendidikan kagem mengeti Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei.

Pendidikan menika sangat penting kangge siswa siswi SD Sukoharjo khususipun, ugi masyarakat Indonesia umumipun. Menawi pendidikan mboten kecukupan, urip menika mboten saged tata. Mula, kito sedaya tansah nguri-uri budaya maca supados pendidikan saged mlaku kanthi lancar.

Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional merjuangaken pendidikan kagem rakyat Indonesia. Pendidikan ingkang kadah dipun perjuangaken contonipun budi pekerti lan pendidikan moral.

Siswa siswi SD Sukoharjo kados ngangsu kawruh wonten papan sekolah ugi papan panggonan sareng ibu bapak.

Ampun kesupen ngangsu kawruh bab agama amarga ilmu kasebat penting kagem urip ing jaman samenika.

Cekap semanten sesorah pendidikan ingkang saged kula aturaken. Mugi-mugi wonten manfaatipun Mbok bilih wonten klinta-klintunipun atur kawulo, kawulo nyuwun agunging samudro pangeksami.

Wassalamualaikum wr. wb.

Source : mamikos.com


Contoh Sesorah Tentang Lingkungan


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak Bupati

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu

Ingkang kula tresnani rencang-rencang kampung Dersono

Monggo kita sesarengan njunjungaken puji syukur marang Gusti Allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia, saengga kita saged makempal sesarengan ing papan menika kanti sehat wal afiat.

Ing papan menika, kawulo badhe nyampeaken sesorah bab lingkungan kagem mengeti Hari Lingkungan Sedunia. Akhir-akhir menika, kita ngraosaken lingkungan ingkang mboten sami kaliyan lingkungan mangsa kita nom.

Minggahipun toya segoro ugi tambahipun panas wonten lingkungan ingkang kasebat pemasana global menika contonipun dampak lingkungan ingkang sampun rusak amargi polah manungsa.

Ingkang nyebabken pemanasan global inggih menika ngagem listrik ingkang luwih, mboten wonten wit-witan ing papan rame, polusi saking motor lan mobil, ugi kahanan hutan ingkang sampun rusak.

Mula, ayo kita sedaya padha njaga lingkungan supados saged dinikmati para generasi enom.

Wasana cekap semanten atur kula, mbok bilih wonten kalepatan atur saha solah bawa ingkang mboten mranani penggalilh, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Source : mamikos.com


Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Pendidikan


Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Salam kasugengan saha karaharjan mugi tansah kajiwa kasarira dhumateng kita sedaya. Amin.

Bapak kepala SMA 2 Pujangga ingkang dahat kinurmatan.

Bapak ibu guru saha staf karyawan SMA 2 Pujangga ingkang kula hormati.

Saha kancakanca ingkang kula tresnani.

Sumangga langkung rumiyin kita tansah ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Ingkang Maha Agung.

Awit saking kemirahanipun kita sedaya tasih dipunparingi kesehatan saha kasarasan saengga kita sedaya saged kempal wonten ing papan menika tanpa alangan setungga menapa.

Wonten ing pepanggihan menika tema ingkang badhe kula aturaken inggih menika Pendidikan kegem nglestariaken kabudayaan jawa.

Pendidikan menika gadahi andil inggang ageng anggenipun nglesatriaken kabudayaan jawa, jalaran saking pendidikan kebudayaan menika kita saged paring ilmu saha pituduh menapa-menapa kemawon ingkang wonten ing kebudayaan jawa.

Kabudayaan jawa menika sakmenika sampun wonten ing jurang kepunahan, jalaran sampun sekedik generasi nem ingkang tertarik lan nglestariake kabudayaan jawa. Kabudayaan-kabudayaan ingkang badhe ical menika saged dipun slametaken kanthi peran saking sekolah ingkang gadahi peranan ageng kagem pengkaderan generasi nem ingkang gadahi kemampuan wonten ing kabudayaan-kabudayaan jawa utaminipun kabuayaan ingkang badhe ical.

Kanthi dipun biyantu kaliyan peran saking para siswa, insya Allah kabudayaan jawi menika saged lestari. Pendidikan budaya menika saged dipun dadosaken pembekalan para siswa babagan kabudayaaan jawa.

Saengga para siswa lulusan sekolah menika gadahi bekal babagan kabudayaan jawa saha siap terjun wonten ing tengah-tengah masyarakat kagem nglestariaken budaya jawa.

Para siswa ugi saged nularaken ilmu ingkang sampun katampi saking bangku sekolahan dumateng masyarakat ingkang tasih awam babagan kabudayaan jawa saha siswa ugi saged ngangsu kawruh babagan kabudayaan jawa ingkan dereng dipunajaraken saking sekolahan.

Saengga para siswa menika saged nampi pasinanon kabudayaan jawa saking kalih sumber inggih menika pendidikan formal utawi sekolahan saha saking masyarakat.

Mugi-mugi lewat pendidikan budaya menika generasi nem saged paring pambiyantu ingkang ageng kagem usaha anggenipun budaya jawa menika tetep lestari.

Cekap semanten ingkang saged kula aturaken,menawi wonten kalepatanipun,kula nyuwun agunging samudra pangaksami.Matur nuwun .

Wassalamualaikum Wr. Wb

Source : bocahkampus.com


Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Perpisahan Singkat


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak/Ibu Kepala Sekolah SMA 5 Semarang

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Wali kelas SMA 5 Semarang

Ingkang kula tresnani rencang-rencang SMA 5 Semarang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga ing wekdal menika kita saged makempal kanthi pinaringan karaharjan.

Kula minangka, Alya, wakil saking kelas 12 ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak la Ibu Guru, awit saking sih katresnan anggenipun nggulawentah dhumateng kula lan rencang-rencang, saengga saged ngrampungaken kewajiban anggen ngangsu kawruh wonten ing SMA 5 Semarang.

Mboten kesupen kula sakanca ugi nyuwun pangapunten, awit kula sakanca asring ndamel Bapak Ibu duka lan kuciwa, awit saking atur saha solah bawa kula sakanca ingkang mboten mranani penggalih panjenengan sedaya.

Pangorbanan Bapak lan Ibu Guru ingkang mbiyantu kula lan rencang-rencang mboten saged kula wales. Kula lan rencang-rencang naming saged ndedonga mugi Bapak Ibu Guru tansah pinaringan rahmat saha barokahing Gusti Allah, Amin.

Cekap semanten atur kula. Menawi kathah kalepatan atur saha solah bawa ingkang boten mranani penggalih, kula nyuwun pengapunten

Wassalamualaikum wr.wb

Source : mamikos.com


Contoh Sesorah Tentang Kebersihan


Assalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Dhumateng Bapak Kepala Sekolah

Dhumateng Bapak lan Ibu guru

Lan dhumateng rencang sedaya ingkang kulo tresnani

Hadirin ingkang kulo tresnani Monggo kita sesarengan njunjungake puja lan puji syukur marang Gusti allah SWT amargi sampun maringi berkah lan karunia. Saengga kita sedaya saged makempal sesarengan kanti sehat wal afiat.

Hadirin ingkang kulo tresnani Kaping pisan ingkang kita sedaya perlu sadari lingkungan kuwi panggenan kangge kita sedaya nggantungaken urip, umat manungsa.

Amargi meniko kita sedaya kudu njaga lingkungan sae-sae supados bumi ngasilaken keuntungan kangge kita sanes kerugian utawi bencana kangge kita.

Hadirin ingkang kulo tresnani Salah sasawijining cara lingkungan mboten maringi bencanan kangge kita yakuwi njaga kebersihan lingkungan.

Tegesipun kebersihan lingkungan ingkang salerese yakuwi lingkungan kang layak kanggge dipanggoni manungsa lan kesehatan manungsa saged terjaga amarginipun menika kita sedaya kudu njaga kebersihan lingkungan supados nyiptakaken urip ingkang layang lan sejahtera.

Hadirin ingkang kulo tresnani Njaga kebersihan lingkungan yakuwi cara kang becik kangge nyegah penyakit-penyakit ingkang ngintai ing musim udan kayak saniki. Njaga kebersihan lingkungan saged diwiwiti saking ngresiki sekolah kita tresnani, SMA 1 Jakarta menawi sekolah kita resik tiang sanesipun mboten sungkan kangge nyontoh kabiasaan becik kita sedaya.

Kangge ngresiki sekolah kita iki. Dampak positif yakuwi kagiyatan belajar mengajar dados nyaman amargi lingkungane resik.

Cekap sementen ingkang kula aturaken, mbok bilih wonten klentaklentunipun kulo nyuwun pangampunten.

Wassalamualaikum warrohmatullohi wabarokatuh.

Source : bocahkampus.com


Contoh Sesorah Tentang Kemerdekaan


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kawulo hormati Bapak Kepala RW 2 Desa Sukabumi

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu para tamu Desa Sukabumi

Ingkang kula tresnani, rencang-rencang sedaya

Puji syukur wonten ing ngarsanipun Gusti Allah SWT, awit ing wekdal menika kita sedaya taksih pinaringan rahmat saengga kita saged makempal wonten acara tiraatan kagem mengeti dinten kemerdekaan kanthi pinaringan karaharjan.

Kula Trisna, ngaturaken agunging panuwun dhumateng Bapak Ibu ingkang sampun rawuh ing pawiyatan menika. Bapak Ibu sarta sedherek ingkang kula urmati, kados sampun kita mangertosi bilih rikala 17 Agustus 1945, Indonesia mbiyawaraaken kamardhikan.

Pahlawan bangsa punika gadhah cita-cita luhur kagem merdekaaken Indonesia. Tanggal 17 Agustus, para pemimpin bangsa wusananipun kasil maosaken proklamasi kamardhikan ingkang kedah kita mangertosi.

Mugi-mugi bangsa Indonesia saklajengipun langkung sae lan saged ngisi kalihan njaga semangat nasionalisme.

Cekap semanten atur kula. Bilih wonten klenta-klentu anggenipun matur, kula nyuwun agenging pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb


Contoh Pidato Bahasa Jawa Tentang Ulang Tahun


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Ingkang kinurmatan Bapak/Ibu Para Tamu

Ingkang kula tresnani rencang-rencang ingkang sampung rawuh

Saderengipun kula ngaturaken sesorah kagem mengeti dinten miyosipun Bu Ida, sumangga kita sesarengan muji syukur ing pangarsanipun Gusti ingkang Akarya Jagad, Allah SWT, awit sih nugraha ingkang kaparengaken dhumateng kita sedaya, saengga ing papan menika kita sedaya saged sesarengan makempal kanthi raharja mboten kirang satunggal menapa.

Kula ugi ngaturaken agenging panuwun dhumateng panjenengan ingkang sampun nglonggaraken wekdal kersa rawuh undangan menika.

Pengetan dinten miyosipun Bu Ida Sampun kita mangertosi Raden Ajeng Kartini miyos nalika tanggal 21 April ing Semarang taun 1889. Pramila saben tanggal 21 April kita pangeti dinten miyosipun Raden Ajeng Kartini lan perjuanganipun ingkang sampun ngangkat drajatipun wanita ngantos saged sami kaliyan drajating priya.

Para wanita Indonesia tansah wonten ing pingitan ing jaman rumiyin, saengga mboten dipun keparengaken sekolah, mboten kepareng gadhah padamelan sami kaliyan priya. Kita saged mirsani samenika para wanita sampun sami drajatipun kaliyan kaum priya, saged makarya lan saged nerusake pendidikan.

Sampun kathah wanita ingkang gadhah amanah ing jabatan penting, contonipun dados pemimpin. Menawi para priya saged sinau ing pawitan luhur, wanita kedah dipun parengaken supados mboten naming ing pawon.

Pamung menika ingkang saged kula aturaken, mboten kesupen kula ngaturaken agunging panuwun, dhumateng para rawuh ingkang sami nyengkuyung pangetan dinten Kartini.

Menawi anggen kula matur wonten kalepatan saha solah bawa ingkang kirang mranani penggalih panjenengan sedaya, kula nyuwun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Sourcer : mamikos.com


Contoh Sesorah Maulid Nabi


Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Hadratul Mukarromin, Poro Ulama’ul amilin.

Poro Bapak, poro Ibu, hadirinsekalian ingkang kulo hormati.

Lewat suasana ingkang indah, cerah, terang benderang ing saat meniko,monggo kulo lan panjenengan sedoyo jaler-estri, enom-tuwo sami muji syukur dateng Alloh Kang Maha Kuoso, ingkang nitahaken poro menungso, soho ingkang paring patrapan lan sikso, dumateng tiyang ingkang nglampahi duso, ingkang boten purun tobat, getun lan nelongso, soho boten purun sholat lan poso, mugi-mugi kulo panjenengan pinaringan iman ingkang kuat rusho, sehinggo saget nglampahi perintahipun zat kang murbo waseso, Akhiripun pinaringan gesang aman, damai lansentoso, Amin yaa Robbal Aaalamin.

Ingkang kaping kaleh, mugiyo Rohmat Alloh lan salam, selali dipunlimpahaken dateng kanjeng pejuang Islam, Nabi pemimpin arab lan Ajam, ingkang beto umat manusia saking masa ingkang murko, bengis lan kejam, menuju masadamai, aman lan tentram, yakni masa jahiliyah menuju masa Islamiyah.

Poro Bapak, Ibu, Hadirin sedoyo !Ingkang kaping tigonipun kulo matur nuwun dumateng sederek pemimpinacara, ingkang sampung paring wekdal dateng kulo. Mugi-mugi, wekdal menikosaget kulo gunakaken sak sahe-sahenipun.

Poro Bapak, poro Ibu ingkang kulo hormati.

Berbicara tentang peringatan “Maulid Nabi”, meniko sampun botenterpandang asing wonten kalangan umat Islam. 

Sebab pancen sampun dadoskeharusan, utawi dados hal ingkang perlu, tumrap umat ingkang dipun pimpinmeniko mengenang utawi melestarikan sejarah seorang pemimpinipun.

Lha panjenenganipun Rasulullah SAW, meniko setunggalipun pemimpiningkang sukses perjuanganipun sampun sukses membangun umat manusia sakingzaman jahiliyah menuju zaman islamiyah.

Hal meniko terbukti wonten kitab-kitabTareh, wonten kitab Al-Barzanji, wonten sejarah-sejarah Islam, bilih zaman sak derengipun kanjeng Nabi lahir keadaan alam gelap gulita.

Menungso derengmengenal sinten Tuhan ingkang wajib dipun sembah. Taksih katah tiyang ingkangmenyembah berhala, menyembah hewan, kayu, watu lan sajenisipun. Saben dintensami permusuhan, tukar padu, nopo malih, nasih qoum wanita katah ingkang lahir dipun pejahi urip-uripan.

Menungso boten mengenal perkemanusiaan. Botenmengenal hukum agama, selajeng kanti sifat Rohman Rohimipun Alloh SWT,wonten ing tengah-tengah kegelapan, meniko dipun terbitaken cahaya ingkangterang benderang, inggih meniko tepat wonten dinten Isnen tanggal 12 RobiulAwwal tahun Fil, utawi tahun Gajah Alloh nglahiraken seorang Rosul supados paring tuntunan, lan membawa Rohmat bagi umat seluruh alam.

Lan maleh, kito kedah sering mahos sholawat, sebagai bukti remen kitodateng kanjeng Nabi. Soho kito kedah purun nindakaken nopo ingkang dadosajaranipun, lan nebihi nopo ingkang dados laranganipun. Kanti mekaten kolowahu,mugi-mugi ingkang hadir ing majelis puniko sageto tergolong dateng umatipunkanjeng Nabi, ingkang saget nampi syafa’atipun, benjang ing dinten qiamat.

Poro rawuh, kintenipun cekap semanten atur kulo, kirang langkungipun kulonyuwun agungipun pangapunten.

Wassalamualaikum wr.wb

Artikel Terkait